Uchwała nr RGK.0007.48.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.48.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j. ze zmianami: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), uchwala się co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę nr RGK.0007.88.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.09.2016 r., pod poz. 3042.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                          Gminy Białe Błota
                                                                                             Jacek Grzywacz


                                                                 Uzasadnienie

Rada Gminy Białe Błota na sesji w dniu 28 marca 2018 r., podjęła Uchwałę nr RGK.0007.17.2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce, tj. ul. Urocza dla działki oznaczonej nr
ewid. 552/11, obręb ewid. Białe Błota.
Nazwa ulica Urocza została podjęta na wniosek mieszkańców i jest zgodna z ich oczekiwaniami,
w związku z czym należy uchylić podjętą w 2016 roku Uchwałę nr RGK.0007.88.2016, nadającą
nazwę ul. Różany Potok dla tej samej działki.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                                                            Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299