Uchwała nr RGK.0007.54.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.54.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) w zw. z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017r. poz. 2198, 2203, 2361) uchwala się, co następuje:


 § 1. W uchwale Nr RGK.0007.144.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Za zdobyte osiągnięcia w okresie od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r. mogą się ubiegać uczniowie wymienieni w ust.1 na podstawie podania o stypendium, którego ostateczny termin złożenia wyznacza się na 20 września 2018 r."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                               Jacek Grzywacz


                                                            Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych w zakresie okresu przyznanwania stypendiów wymagała zmainy ze względu na konieczność zawarcia okresu przejściowego między uchwałą nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych zmienioną uchwała nr RGK.0007.146 2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych, a przedmiotową uchwałą. Uchwała przyjmuje rozwiązania na korzyść beneficjentów uchwały (uczniów uzdolnionych).

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                    Jacek Grzywaczmetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (29 czerwca 2018, 13:23:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675