Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie [...]

Uchwała nr RGK.0007.57.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa, uchwala się, co następuje: 


§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w ramach zatwierdzonego przez Radę Gminy na dany rok zestawienia wydatków budżetu.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.113.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                 Jacek Grzywacz
Załączniki:
plik do pobrania (174kB) pdf  
pdf
                                                               Uzasadnienie


Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie
z art. 403 ust. 4 wyżej powołanej ustawy finansowanie w zakresie przedsięwzięć związanych między innymi z ochroną wód i ochroną powietrza może polegać na udzielaniu dotacji celowych. Dotacje wspomagają realizację celu ochrony środowiska, jakim jest ochrona powietrza, realizowanego
w szczególności przez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących
z nieekologicznych kotłowni grzewczych. Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi,
że zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji
do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.  Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych lub lokalach w których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie gminy Białe Błota.  Niniejsze zmiany są wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które określa,
że graniczną wartość emisji spełniają wyłącznie kotły klasy 5. Realizacja uchwały wywołuje skutki finansowe. Wysokość środków wydatkowanych na cele wskazane w uchwale określana będzie w uchwale budżetowej na dany rok. Projekt niniejszej uchwały został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.                                                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                            Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (29 czerwca 2018, 13:38:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391