Uchwała nr RGK.0007.67.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty [...]

Uchwała nr RGK.0007.67.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 6 lipca 2018


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm: poz. 1000) oraz art. 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm: 2018 poz. 2056, poz. 2422, poz. 650 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Białe Błota lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl  w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;
2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg/jpeg, pdf, rtf, tif/tiff, xml;
3) deklaracje opatrywane są:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub,
b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Białe Błota oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Traci moc Uchwała NR RGK.0007.45.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                Jacek Grzywacz


Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.67.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 6 lipca 2018 r.
plik do pobrania (599kB) pdf  

                                                        Uzasadnienie

Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji jest konieczne ze względu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji i zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                    Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (9 lipca 2018, 10:30:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508