Uchwała nr RGK.0007.73.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.73.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994, ze zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)


    § 1. Uchyla się uchwałę nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych zmienioną uchwałą nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie stypendiów Gminy Biale Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                Jacek Grzywacz

                                                            UZASADNIENIE  W związku z brakiem wniosków o przyznanie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych uchyla się  uchwałę nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych zmienioną uchwałą nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Okres przejściowy tj. od. 01.05.2017r. do 31.08.2017r. został ujęty w uchwale zmieniającej uchwałę nr RGK.0007.144.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.


                                                           

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                Jacek Grzywaczmetryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 09:47:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311