Uchwała nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek [...]

Uchwała nr RGK.0007.75.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, co następuje:


     § 1. Załącznik do Uchwały nr XXXIII/372/2009 z dnia 28 maja 2009 r. Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

     § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                           


                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                    Jacek Grzywacz
                                                                               Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.75.2018
                                                                               Rady Gminy Białe Błota
                                                                               z dnia 11 września 2018 r.

Lp.
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar zajęć
1
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie oraz dyrektor szkoły każdego typu 0 godz.
2
Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie oraz wicedyrektor szkoły każdego typu
5 godz.                                                               Uzasadnienie   W związku ze zwiększoną liczbą zadań organizacyjnych osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, ustalenie zniżki godzin wypełnia obowiązek zawarty w art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dotyczący ustalenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                             Jacek Grzywacz*Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 101/2018 stwierdził nieważność uchwały- plik do pobrania (1027kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 09:53:27)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 13:50:01)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364