Uchwała nr RGK.0007.100.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.100.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) uchwala, co następuje:


§ 1. 1 Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.

§ 2. Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnogminny lub ograniczony terytorialnie.

1. Jeżeli odpowiednia ustawa nie stanowi inaczej, to w zależności od przedmiotu konsultacji, konsultacje mogą być ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych, których bezpośrednio dotyczą.

§ 3.  Konsultacje zarządza:

1) Wójt Gminy Białe Błota – w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów odpowiedniej ustawy;

2) Rada Gminy Białe Błota – w innych sprawach ważnych dla Gminy Białe Błota.

§ 4. Konsultacje polegają na wyrażeniu swojej opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się, w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pytania zadane na piśmie. Odpowiedzi udziela się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej opcji odpowiedzi: „tak”, „nie”, „wstrzymuję się”.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej jednej ze wskazanych form:

1) wypełnienie ankiet;

2) na zebraniach zwołanych w tym celu, w zależności od ich zakresu- we wszystkich jednostkach pomocniczych przy konsultacjach ogólnogminnych lub w jednostkach pomocniczych, których konsultacje bezpośrednio dotyczą- przy ograniczonym zasięgu terytorialnym konsultacji.

§ 6. 1 Konsultacje w formie wypełnienia ankiet polegają na:

1) opublikowaniu formularza ankiety w BiP-ie;

2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie Gminy Białe Błota;

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji oraz adres pocztowy Urzędu Gminy Białe Błota, a w przypadku nadsyłania ankiet za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm. z 2018 poz. 650)- adres poczty elektronicznej, na który można nadsyłać wypełnione formularze.

3. Ankiety są anonimowe. Mieszkaniec może dobrowolnie podpisać się na ankiecie, jeżeli nie zechce pozostać anonimowy.

4. Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać w wyznaczonym punkcie przyjmowania ankiet, albo doręczyć do Urzędu Gminy Białe Błota:

1) w formie papierowej albo

2) poprzez przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm. z 2018 poz. 650) na wskazany adres poczty elektronicznej.

5. Punkt przyjmowania ankiet w wersji papierowej zostanie uruchomiony w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota w godzinach pracy urzędu przez co najmniej 7 dni.

6. Przeprowadzenie konsultacji w formie ankiet może również zostać przeprowadzone przez ankieterów. Okres przeprowadzania badań przez ankieterów winien być nie krótszy, niż 7 dni.

7. Maksymalny okres przeprowadzania konsultacji nie powinien przekraczać 30 dni.

8. O przeprowadzeniu konsultacji w formie ankiet zawiadamia się mieszkańców w terminie co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia konsultacji poprzez ogłoszenie o konsultacjach w BiP-ie Urzędu Gminy Białe Błota oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

§ 8. 1. Zebrania, na których mają być przeprowadzone konsultacje, zwołuje Wójt Gminy Białe Błota.

2. Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o terminie, miejscu i przedmiocie przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 5 dni przed terminem zebrań, poprzez:

1) umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach;

2) umieszczenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń jednostki pomocniczej lub jednostek pomocniczych położonych na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje.


3. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać co najmniej:

1) określenie przedmiotu konsultacji, w tym treść pytania lub pytań adresowanych do biorących udział w konsultacjach;

2) informację, gdzie i kiedy można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia w sprawie zarządzonych konsultacji;

3) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania;

§ 9. 1. Zebranie otwiera i prowadzi Wójt Gminy Białe Błota lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba prowadząca zebranie pełni funkcję przewodniczącego zebrania.

3. Prowadzący zebranie zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 10. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Urząd Gminy w Białych Błotach.

2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną zebrania, należy w szczególności:

1) sporządzenie listy obecności;

2) sprawdzenie, czy biorący udział w zebraniu są uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach;

3) spisanie protokołu z przebiegu zebrania.

3. Protokół powinien zawierać:

1) datę zebrania;

2) listę obecności;

3) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji;

4) wyniki przeprowadzonego głosowania;

5) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 11. 1. Konsultacje ogólnogminne uważa się za przeprowadzone, jeżeli odbyły się we wszystkich jednostkach pomocniczych na terenie Gminy Białe Błota.

2. Konsultacje o ograniczonym zasięgu terytorialnym uważa się za przeprowadzone, jeżeli odbyły się we wszystkich jednostkach pomocniczych na terenie, do których zostały ograniczone.

§ 12. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Białe Błota przedstawia Radzie Gminy Białe Błota.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXX/395/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 sierpnia 2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota oraz uchwała nr XVI/227/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2004 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe w sprawie statutów sołectw Gminy Białe Błota. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

                  

                    Przewodniczący Rady Gminy

                        Jacek Grzywacz

uzasadnienie

Niniejsza uchwała reguluje zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. Uchwała ma zastosowanie do przypadków, gdy przeprowadzenia konsultacji wymagają ustawy oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

W zależności od przedmiotu konsultacji uchwała uwzględnia możliwość przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami gminy, bądź wprowadza możliwość ograniczenia konsultacji do mieszkańców zainteresowanych jednostek pomocniczych gminy- sołectw.

Uchwała umożliwia również wysyłanie ankiet środkami komunikacji elektronicznej, co wpłynie na sprawniejsze przeprowadzenie konsultacji.


                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                 Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 12:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418