Uchwała nr RGK.0007.105.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek [...]

Uchwała nr RGK.0007.105.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, co następuje:


§ 1. Załącznik do Uchwały nr XXXIII/372/2009 z dnia 28 maja 2009 r. Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

                         Przewodniczący Rady Gminy


                      Jacek Grzywacz


Załącznik do uchwały Nr RGK.0007.105.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018 r.


Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie oraz dyrektor szkoły każdego typu

0 godz.

2

Wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie oraz wicedyrektor szkoły każdego typu

5 godz.


Uzasadnienie

W związku ze zwiększoną liczbą zadań organizacyjnych osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, ustalenie zniżki godzin wypełnia obowiązek zawarty w art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dotyczący ustalenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Projekt uchwały został przedstawiony związkom zawodowym działającym na terenie placówek oświatowych oraz uzyskał ich pozytywną opinię.


                         Przewodniczący Rady Gminy


                      Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 12:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370